مرجع دانشمرجع دانشSIDSIDبانک اطلاعات نشریات کشوربانک اطلاعات نشریات کشورسامانه آزمایشگاهی ساهاسامانه آزمایشگاهی ساهاکانون فارغ التحصیلان منطقه 7کانون فارغ التحصیلان منطقه 7
                                                    دانلود کیبرد فارسی برا کلاس آنلاین همراه راهنما            کانال تلگرام دانشگاه  telegram.me/iaubam

لینک کلاسهای آنلاین دانشگاه آزاد واحد بم
(( سامانه دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم ))

------------------------------------------------------------------------------------------------------


لینک کلاسهای آنلاین واحد الکترونیک دانشگاه آزاد و سما

((  سامانه دانشجویان و اساتید  آموزشکده سما   واحد بم  ))

ثبت نام کاردانی و کارشناسی در رشته های جدید در واحد بم
روانشناسی - مدیریت دولتی - آموزش و پرورش ابتدایی - مهندسی پزشکی


 
 
 
 
 
 


مناقصه جدید
خرید آهن الات اسکلت سبک و سنگین
طبق لیست اسناد


تاریخ اتمام این مناقصه 20 اردیبهشت 1393

دانلود اسناد بصورت فشرده zip ( کلیک کنید )

 

تاریخ اتمام این مناقصه 26 بهمن 1392
مناقصه خرید تجهیزات کارگاه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

شرایط مناقصه
1- تجهیزات کارگاهی مورد مناقصه بایستی دارای ضمانتنامه مدت گارانتی و خدمات پس از فروش باشند در صورت نیاز به آموزش و نصب دستگاهها ، آموزش و نصب و راه اندازی آنها با برنده مناقصه خواهد بود .
2- تجهیزات کارگاهی باید مورد تایید کارشناس و مسئول کارگاه دانشگاه باشد . محل تحویل تجهیزات کارگاهی ، انبار مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم می باشد .
3- در صورت معیوب بودن تجهیزات کارگاهی و عدم کارکرد و تعویض و جایگزینی آنها با شرکت طرف قرارداد می باشد .
4- کلیه هزینه های حمل و نقل و نصب و آموزش و راه اندازی تجهیزات کارگاهی بر عهده برنده مناقضه می باشد و برنده مناقضه متعهد می گردد فقط دستگاه هایی که مارک آنها مشخص گردیده را تهیه و تحویل دانشگاه نماید و از تهیه و تحویل مارکهای دیگر خودداری نماید .
5- شرکت برنده مناقضه حق واگذاری مورد قرارداد را جزا و کلا به دیگری ندارد .
6- دانشگاه حداکثر 25 % مبلغ کل قرارداد را به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی معتبر به برنده مناقصه پرداخت می نماید .
7- شرکت کنندگان در مناقصه جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 20.000.000 ريال ضمانت نامه بانکی معتبر یا چک تضمین شده بانکی یا واریز نقدی به حساب سیبا 0105599170001 بانک ملی به نا م دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم در پاکت (الف) قرار دهند که در صورت برنده نشدن در مناقصه با ارائه درخواست مسترد می گردد .
8- برنده مناقضه قبل از انعقاد قرارداد بابت حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب سیبا 0105599170001 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم معادل 10 % کل مبلغ قرارداد را تهیه و تسلیم دانشگاه می نماید که آزاد سازی آن منوط به انجام کامل تعهدات موضوع قرارداد و تایید کارشناس کارگاه می باشد .
9- چک تضمین شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی واجدین شرایط مناقصه دارای رتبه دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقصه نزد مناقصه گذار باقی مانده و تضمینات سایر شرکت کنندگان در مناقصه پس از ارائه درخواست مسترد خواهد شد .
10- چنانچه برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت 7 روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نکند چک تضمین شده یا ضمانت نامه یا فیش واریزی نقدی او به نفع مناقصه گذار ضبط و و مراتب به رتبه دوم مناقصه برابر مقررات ابلاغ می گردد .
11- شرکت طرف قرارداد تایید و اقرار می نماید در هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت تجهیزات کارگاهی مطالعات کافی را انجام داده که بعدا در مورد آن استناد به جهل و اعتراض نماید .
12- مناقصه گذار به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش ، ناخوانا ، بدون ضمانت نامه و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر به دانشگاه ارائه گردد ترتیب اثر نخواهد داد .
13- مناقصه گذار در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .
14- شرکت کنندگان در مناقصه موظفند پیشنهاد قیمت خود و مدارک زیر را به صورت در بسته و لاک و مهر شده ابتدا در 2 پاکت (الف) (ب ) قرارداده و سپس هر دو را در پاکت بزرگتری قرار داده و از تاریخ انتشار آگهی مورخ 92/11/15  لغایت 92/11/26   به دفتر امور پژوهشی واقع در ساختمان اداری دانشگاه تحویل نموده و رسید آن را اخذ نماید یا اینکه به آدرس : بم – بلوار حوزه و دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم دفتر پژوهشی دانشگاه پست پیشتاز نمایند .
پاکت (الف) حاوی مدارک زیر می باشد .
الف : اصل ضمانت نامه بانکی معتبر یا چک تضمین شده بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به مبلغ 20.000.000 ريال به حساب سیبا 0105599170001 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
ب : اصل فیش واریزی به مبلغ 100.000 ريال به حساب سیبا 0105599170001 بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم جهت خرید اسناد و شرایط مناقضه
ج : فرم های شرایط مناقضه که کلیه صفحات آن مهر و امضاء شده باشد .
د:تصویر اساسنامه و مدارک شرکت
ه : رزومه کاری شرکت و رضایت نامه از کارفرماهای قبلی
پاکت (ب) حاوی مدارک زیر می باشد
الف : منحصرا حاوی یک برگ فرم استعلام قیمت پیشنهادی که به مهر و امضاء شرکت کننده در مناقصه رسیده باشد .
مهم : در صورتی که مدارک پاکت (الف) کافی به مقصود نباشد مناقصه گذار از گشایش پاکت (ب) خودداری خواهد کرد .
15- زمان و مکان تشکیل کمیسیون معاملات ساعت 13 مورخ 92/11/28 دبیرخانه کمیسیون معاملات حداکثر مدت برای بررسی پیشنهادات واصله و تشخیص حائز حداقل بهاء و ابلاغ به برنده یکماه می باشد .
16- مهلت انعقاد قرارداد از تاریخ اعلام برنده یک هفته است .
17- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست اسناد و مدارک مناقصه را تا پایان وقت اداری به دفتر امور حقوقی واقع در ساختمان اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم تحویل داده و رسید دریافت نمایند یا اینکه به آدرس فوق بند 14 پست پیشتاز نمایند .
لازم به ذکر است به پیشنهادهایی که بعد از تاریخ فوق به دانشگاه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مشخصات پیشنهاد دهنده : شرکت :                                    نام و نام خانوادگی :            
آدرس : شهر        خیابان      کوچه        پلاک            تلفن                هر گونه ابلاغ و یا اخطار به این آدرس ابلاغ شده قانونی و مصوب است .
نام و نام خانوادگی :
مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :

 
 
 

بازگشت
 
 
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده