مرجع دانشمرجع دانشSIDSIDبانک اطلاعات نشریات کشوربانک اطلاعات نشریات کشورسامانه آزمایشگاهی ساهاسامانه آزمایشگاهی ساهاکانون فارغ التحصیلان منطقه 7کانون فارغ التحصیلان منطقه 7
                                                    دانلود کیبرد فارسی برا کلاس آنلاین همراه راهنما            کانال تلگرام دانشگاه  telegram.me/iaubam


سامانه آموزش مجازی                                 سامانه آموزشیار
                                               
                     www.edu.iau.ac.ir                              vadana21.iauec.ac.ir                      *********************************************************

 امتحانات پایان ترم در سامانه وادانا قسمت آزمونهای من برگزار می گردد.
تاریخ برگزاری امتحانات از 4 تا 18 بهمن ماه

کمیته پاسخگویی
*********************************************************
 
 
 
 
 
 

مدارك لازم براي ثبت نام در مقطع دکترا

1- اصل مدرك تحصیلی دوره کارشناسی ارشد فوق لیسانس (در رشته مربوط، صادره از دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشگاههاي معتبر داخل و خارج کشور که مورد  تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و نیز ریز نمرات با ذکر معدل. تصویر مدرك فراغت از تحصیل پس از تطبیق با اصل آن، برابر با اصل شده و به مهر مربوط ممهور و در پرونده دانشجو ضبط و اصل مدرك در محل امنی در واحد بایگانی گردد). بدون آنکه خدشه اي به آن وارد شود .
تبصره : پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرك نباشند باید ضمن سپردن تضمین معتبر مانند چک یا سفته در حد انصراف، کتباً متعهد شوند اصل گواهی مدرك خود را که به تأیید دانشگاه محل تحصیل آنان رسیده و معدل دوره کارشناسی ارشد نیز در آن قید شده باشد، حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ارائه دهند. به هر حال در گواهی مذکور، زمان فراغت ازتحصیل فرد باید حداکثر 1394/06/31 باشد.
2- اصل شناسنامه عکسدار و دو برگ تصویر از تمام صفحات آن (اصل شناسنامه براي تطبیق است)
3- شش قطعه عکس4*3 تمام رخ که اخیراً تهیه شده باشد (براي مشمولین 12 قطعه)
4- مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفته شده را مشخص نمایدارائه اصل فیش بانکی مبنی بر پرداخت شهریه مقرر و حق بیمه دانشجویی که از طریق واحد دانشگاهی به اطلاع پذیرفته شدگان میرسد.
5- تکمیل و ارائه فرمهاي درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط.
6- ارائه اصل کارت ملی و تصویر آن(اصل کارت جهت تطبیق با تصویر کارت میباشد)
7- پذیرفته شدگان دوره دکتري تخصصی پژوهش محور علاوه بر مدارك فوق باید قرارداد داخلی واحد مجري با استاد راهنما و تصویر حکم کارگزینی استاد راهنما را نیز ارائه دهند و مقتضی است محل هاي دانشگاهی یک نسخه از آن را به معاونت سنجش وپذیرش دانشگاه، اداره آزمونهاي تشریحی ارسال نمایند.                                                         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

۱- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) صادره از دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشگاههای معتبر داخل و خارج کشور که مورد تأیید وزارتعلوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد به انضمام ریز نمرات دوره کارشناسی با قید معدل.
تبصره : پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) خود نمی باشند باید اصل گواهی تأیید شده دال بر فراغت از تحصیل را که توسط دانشگاه محل تحصیل با قید معدل صادر شده باشد، به همراه ریز نمرات تأیید شده ارائه نمایند.
تذکر : فارغ التحصیلان مشمول دوره کارشناسی که با ارائه گواهی تأیید شده از محل تحصیل دوره مذکور ثبت نام می نمایند ، علاوه بر گواهی و ریز نمرات مذکور بایستی تصویر برگ لغو معافیت تحصیلی دوره کارشناسی را ارائه نمایند. همچنین چنانچه دوره مذکور را در مدتی بیش از شش سال از بدو ورود به اتمام رسانده اند بایستی تصویر مجوز افزایش سنوات بدون ذکر غیبت را برای مدتی که مازاد بر شش سال تحصیل کرده اند ارائه نمایند.
۲- اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی خوانا از تمام صفحات (اصل شناسنامه برای تطبیق می باشد(.
۳- اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی. (ارائه اصل کارت جهت برابر با اصل بودن تصویر کارت می باشد(.
۴- شش قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ (از یک نگاتیو) که اخیراً تهیه شده باشد (برای برادران مشمول ۱۲ قطعه (.
۵- مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران را مشخص نماید.
تذکر: افرادی که از نظر مقررات وظیفه عمومی حائز شرایط ثبت نام نیستند (از جمله دارای دفترچه اعزام به خدمت با غیبت می باشند و یا با غیبت به خدمت اعزام شده اند یا در برگ اعزام آنان دانشجوی اخراجی یا انصرافی یا ترک تحصیل ذکر شده است) مجاز به ثبت نام نم باشند.
پذیرفته شدگان (اعم از مشمول وظیفه عمومی و غیر مشمول ) لازم است در زمان ثبت نام مدارک لازم را مطابق مندرجات جدول پیوست شماره ۲ صفحه ۱۶۱ دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ به طور کامل ارایه نمایند در غیر این صورت دانشگاه از ثبت نام آنان معذور است.
۶- تکمیل و ارائه سایر فرمهای ثبت نام که توسط واحد دانشگاهی در اختیار پذیرفت هشدگان قرار داده می شود.
میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی دوره
۱- شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابت ) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان دریافت می گردد . علاوه بر دو مورد مذکور دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و فقط در نیمسال اول باید مبلغ ۱۱۸۰۰۰۰ ریال به عنوان هزینه خدمات آموزشی ، به شماره حساب جاری محل دانشگاهی قبولی واریز نمایند.
۲- حق بیمه حوادث دانشجویی مبلغ ۲۷۵۰۰ ریال می باشد که هر پذیرفته شده باید آن را به حسابی که دانشگاه مشخص نموده واریز نماید.

بازگشت
 
 
آمار بازديد
  
مشخصات بازدید کننده